• Nguyễn Đức Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục + Đại học SP Tiếng Anh (CQ)
  • Điện thoại:
   0988937899
  • Email:
   ducbinh10061974@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục + Đại học Chính trị (CQ)
  • Điện thoại:
   0977158424
  • Email:
   thai130676@gmail.com
 • Nguyễn Công Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Luật (CQ)
  • Điện thoại:
   0918208191
  • Email:
   congkhanhn76@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội